สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน

จังหวัดนครปฐม

นางปาริชาติ มายืนยง

พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน