สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง

จังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวเกษร กันสุ่ม

พัฒนาการอำเภอคลองขลุงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงาน วีดีทัศน์สรุปงานบริษัทประชารัฐ