สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกมลาไสย

จังหวัดกาฬสินธุ์

นางสำราญ เพิ่มสิน

พัฒนาการอำเภอกมลาไสย

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ Change for good