อำเภอแก้งสนามนาง ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📣พช.แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

🌻อำเภอแก้งสนามนาง ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🗓วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

🕘 เวลา 10.00 น.

🪴นายวีระศิลป์ ทินราช นายอำเภอแก้งสนามนาง ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแก้งสนามนาง ไตรมาส 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(-)โดยมีวาระการประชุมดังนี้ (-)
(-)1.การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานฯ
(-)2. การหาแนวบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ จำนวน 5 โครงการ
(-)3. พิจารณาคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
(-)4.การพิจารณาลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแก้งสนามนาง ปีอนุมัติ 2556-2559 จำนวน 24 โครงการ ที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

✍🏻ในการนี้นางอาภาพิมล บุญคำมูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแก้งสนามนาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

📍ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ชั้น 2

📸 📰 สถานีข่าว : พช.แก้งสนามนาง รายงาน
#อำเภอแก้งสนามนาง
#จังหวัดนครราชสีมา
#พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #Change_For_Good
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 7 times, 1 visits today)