สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา

นายอุทัย ชัยหงษ์

พัฒนาการอำเภอแก้งสนามนาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน