สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งสนามนาง

จังหวัดนครราชสีมา

พัฒนาการอำเภอแก้งสนามนาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน