วิสัยทัศน์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งกระจาน

สร้างสรรค์ชุมชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ให้เป็นแกนหลักในการพัฒนา
2. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน
3. สร้างพลังความร่วมมือสู่การพัฒนาเชิงบูรณาการ

เป้าหมาย

  1. หมู่บ้าน/ชุมชนพึ่งตนเองได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  2. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับของชุมชนและภาคีเครือข่ายการพัฒนา
  3. เป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ อันดับ 1 ของจังหวัดเพชรบุรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

 

(Visited 219 times, 1 visits today)