โครงสร้างบุคคลากร

นางสาววิลาวัลย์ คาระวะ

พัฒนาการอำเภอแก่งคอย

นายตุลยวัต พุ่มทิม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลชำผักแพว
รับผิดชอบตำบลทับกวาง

นางสาวกมลรัตน์ โลมะพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเตาปูน
รับผิดชอบตำบลสองคอน

นางสาวศิริวรรณรัตน์ วงศ์รุ่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลแก่งคอย
รับผิดชอบตำบลชะอม
รับผิดชอบตำบลท่ามะปราง

นางสาวเตือนใจ สมหนองอ้อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลตาลเดี่ยว
รับผิดชอบตำบลห้วยแห้ง

นางสง่า บุญนำ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลบ้านป่า
รับผิดชอบตำบลท่าคล้อ

นางรุจิราภรณ์ ชมไชย

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลหินซ้อน
รับผิดชอบตำบลบ้านธาตุ
รับผิดชอบตำบลท่าตูม

(Visited 859 times, 1 visits today)