ติดตามหนี้ค้างชำระโครงการ กขคจ.

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอย โดยนางสาววิลาวัลย์ คาระวะ พัฒนาการอำเภอแก่งคอย และ นางสาวกิตติยา ทันเที่ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ        ลงพื้นที่ติดตามผู้ยืมเงินทุน กข.คจ บ้านไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จำนวน 3 ราย ดังนี้          1) นายจรัญ จำปีวงษ์ จำนวนเงิน 5,000 บาท 2) นายวิรัตน์ บุบผาวงษ์ จำนวนเงิน 10,000 บาท              3) นางอบเชย จำปีวงษ์ จำนวนเงิน 5,000 บาท เนื่องจากทั้ง 3 รายได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้แล้ว และทางอำเภอได้ทำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ยืมทั้ง 3 ราย มาชำระคืนเงินยืมฯ จำนวน 2 ครั้งแล้วยังเพิกเฉย           จากการลงพื้นที่สรุปข้อมูลได้ดังนี้ ผู้ยืมเงินทุน กข.คจ.ทั้ง 3 รายยินยอมจะผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ภายในระยะเวลา 1 ปี (จ่ายประมาณ 300-800 บาท/เดือน) และทางคณะกรรมการ กข.คจ. ประจำหมู่บ้านจะติดตามและรายงานผลให้อำเภอทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งคอยจะได้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับต่อไป

(Visited 35 times, 1 visits today)