ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาววิลาวัลย์ คาระวะ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแก่งคอย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน