โครงสร้างบุคคลากร

นายเจษฎาพงษ์ โพธิ์ตาก

พัฒนาการอำเภอแกดำ

นางสาวจิราพร นาสมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังแสง และตำบลโนนภิบาล

นางทัศนี ทับพิมล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแกดำ

นางสาวสาคร มาตรา

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลหนองกุง และตำบลมิตรภาพ

(Visited 197 times, 1 visits today)