โครงสร้างบุคคลากร

นางปิยะพร สุทธิทาที

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอแกดำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

นางสาวจิราพร นาสมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังแสง และตำบลโนนภิบาล

นางทัศนี ทับพิมล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแกดำ

นางสาวสาคร มาตรา

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลหนองกุง และตำบลมิตรภาพ

(Visited 397 times, 1 visits today)