นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอแกดำ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมมอบแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ศาลาวัดบ้านโคกเจริญ

เข้าชม 9 ครั้ง
“หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลื่องอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร”
🐸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ🐸
🗓️วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564🗓️
🕤เวลา 08.30 น.
🎏 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
➡️นางปิยะพร สุทธิทาที พัฒนาการอำเภอแกดำ
กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ/นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
💢 นายปิตานนท์ ปัญญา
นายอำเภอแกดำ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมมอบแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ
ณ ศาลาวัดบ้านโคกเจริญ
ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
✍️โดยกำหนดดำเนินกิจกรรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564
💢 จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆด้าน และทำให้เกิดภาวะปกติแบบใหม่ หรือ New Normal ที่ต้องหันมาพึ่งตนเอง ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วน ต่างออกมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยา พี่น้องประชาชน สำหรับกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ให้มีภูมิคุ้มกันชีวิตในด้านต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนได้ทำเป็นต้นแบบ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน เป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชน ให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้นำชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนสร้างความสามัคคีของชุมชนให้มีความเกื้อกูล ช่วยเหลือแบ่งปันกัน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้โจทย์ว่า “ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน พวกเราอยู่ได้”
🏫 สำหรับอำเภอแกดำมีการดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 1ตำบล จาก 20 หมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 15 คน ประกอบด้วย ผู้นำ ที่มาจากภาคส่วนต่างๆ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ผู้นำ อช. เป็นต้น โดยเบื้องต้นมีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งหวังให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนต่อไป
💢 โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
1. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
2. จิตอาสาพัฒนาชุมชนตั้งปณิธานจิตอาสาพัฒนาชุมชน วิทยากร รตอ.ทองสุข พันสีเลา รอง สว.ธร.สภ.แกดำ
3. บทบาทผู้นำการปลี่ยนแปลง ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
4. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5. เวทีถอดบทเรียน
📷/ (ข่าว) : ข่าว/ภาพ : โดยสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ
♻️ Change for good ♻️
(Visited 9 times, 1 visits today)