นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง ปี 2564 เป็นวันที่ 2

เข้าชม 6 ครั้ง
“หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลื่องอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร”
🐸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ🐸
🗓️วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564🗓️
🕤เวลา 08.30 น.
📢 นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอแกดำ มอบหมายให้นางสาวจิราพร นาสมบัติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง ปี 2564 เป็นวันที่ 2 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ประกอบไปด้วย
✍️1.การทำแบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิพอเพียง
,✍️ 2.การทำแผนผังใยแมงมุม spider diagram วัดอุณหภูมิความร่มเย็นเป็นสุขชุมชน
✍️3.การวิเคราะวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-วิเคราะห์หมู่บ้านด้วยSWOT
-จัดทำบัญชีครัวเรือน
-วิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาชีวิตด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต
✍️ 4.การร่วมกลุ่มสร้างอาชีพในชุมชน
➡️โครงการฯ ดังกล่าวมีผู้นำชุมชน และครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนเข้าร่วมกว่า 30 ครัวเรือน
📌 ณ ศาลาประชาคม บ้านกกเหลี่ยม หมู่.9
ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
📷/📰 : ข่าว/ภาพ : โดยสำนักพัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ
♻️Change for good♻️
➡️เศษรฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้⬅️
(Visited 6 times, 1 visits today)