การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564

เข้าชม 4 ครั้ง
“หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลื่องอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร”
🐸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ🐸
🗓️วันที่ 19​ กุมภาพันธ์ 2564🗓️
🕢 เวลา 08.30 น.
📢 นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอแกดำ มอบหมายให้นางสไบแพร เฉลยพจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
👉1. กิจกรรมที่ 1 สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
➡️ประเด็นในการจัดกิจกรรม ดังนี้
✍️การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา
✍️ทฤษฏีใหม่บันได 9 ขั้น
✍️การบริหารจัดการชุมชนและการพัฒนาศูนย์เรียนรู้รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล”เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดการตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุลสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
💢นอกจากนี้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้(ครูพาทำ)​การทำแปลงผักถาวร และการปลูกพืชหลุมพอเพียง ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย
🚩 โครงการฯ ดังกล่าวมีผู้นำชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน และครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนเข้าร่วมกว่า 30 ครัวเรือน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เติมเต็มประสบการณ์ใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในครัวเรือน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บ้านเสือกินวัว​ ม.3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
📷/📰 : ข่าว/ภาพ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ
♻️Change for good♻️
➡️เศษรฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้⬅️
(Visited 4 times, 1 visits today)