การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง ปี 2564 เป็นวันที่ 2

เข้าชม 7 ครั้ง
“หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลื่องอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร”
🐸สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำ🐸
🗓️วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564🗓️
🕤เวลา 08.30 น.
📢 นางปิยะพร สุทธิทาที นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอแกดำ มอบหมายให้นางสไบแพร เฉลยพจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง ปี 2564 เป็นวันที่ 2 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ประกอบไปด้วย
⏩ 1.การทำแบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิพอเพียง
⏩ 2.การทำแผนผังใยแมงมุม spider diagram วัดอุณหภูมิความร่มเย็นเป็นสุขชุมชน
⏩ 3.การร่วมกลุ่มสร้างอาชีพในชุมชน
💢นอกจากนี้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้(ครูพาทำ)​การทำน้ำหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่ ให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย
🚩 โครงการฯ ดังกล่าวมีผู้นำชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน และครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนเข้าร่วมกว่า 30 ครัวเรือน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เติมเต็มประสบการณ์ใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน และนำไปปฏิบัติในครัวเรือนได้จริง
📌 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่.14
ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
📷/📰 : ข่าว/ภาพ : โดยสำนักพัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ
♻️Change for good♻️
➡️เศษรฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้⬅️
(Visited 7 times, 1 visits today)