โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวสนอง แพนลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านนา,ตำบลนนทรี,ตำบลบ่อทอง

นายจักรินทร์ อินทรหอม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังท่าช้าง,ตำบลวังตะเคียน

นางสาวอมรรัตน์ เขือนอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกบินทร์,ตำบลย่านรี,ทต.กบินทร์

นางสาวพัชรพร จิระแพศยสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองกี่,ตำบลเมืองเก่า,ทต.เมืองเก่า

นายชยุตพงศ์ เกศวัฒนกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลลาดตะเคียน,ตำบลนาแขม,ทต.สระบัว

นางสาวบุณฑริกา นำมะหนอง

อาสาพัฒนา(อสพ.)
รับผิดชอบตำบลวังดาล,ตำบลเขาไม้แก้ว,ตำบลหาดนางแก้ว

(Visited 1,035 times, 1 visits today)