โครงสร้างบุคคลากร

นางปิยะพร วงศ์บุญชู

พัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี

นางสาวสนอง แพนลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านนา,ตำบลนนทรี,ตำบลบ่อทอง

นายจักรินทร์ อินทรหอม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังท่าช้าง,ตำบลวังตะเคียน

นางสาวอมรรัตน์ เขือนอก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกบินทร์,ตำบลย่านรี,ทต.กบินทร์

นางสาวพัชรพร จิระแพศยสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองกี่,ตำบลเมืองเก่า,ทต.เมืองเก่า

นายชยุตพงศ์ เกศวัฒนกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลลาดตะเคียน,ตำบลนาแขม,ทต.สระบัว

นางสาวบุณฑริกา นำมะหนอง

อาสาพัฒนา(อสพ.)
รับผิดชอบตำบลวังดาล,ตำบลเขาไม้แก้ว,ตำบลหาดนางแก้ว

(Visited 876 times, 1 visits today)