ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เข้าชม 34 ครั้ง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.

นางสาวสนอง แพนลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกบินทร์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลหาดนางแก้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด โดยนำข้อมูลด้านต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบลและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานหรือโครงการระดับตำบลสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยมีคณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ตำบลหาดนางแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หาดนางแก้ว ร่วมประชุม ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลหาดนางแก้ว

(Visited 34 times, 1 visits today)