เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมริเริ่มระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ

เข้าชม 6 ครั้ง

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมริเริ่มระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ด้วยการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน รวมถึงการส่งเสริมธรรมาภิบาลชุมชน ด้วยการสร้างสื่อ แบบอินโฟกราฟิก เป็นการสร้างการรับรู้ ของคนในชุมชน ในการต่อต้านการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือส่วนราชการในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และตำบลหมู่บ้านทุกเเห่ง ใน อำเภอกบินทร์บุรี

(Visited 6 times, 1 visits today)