วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”

กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทำให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถกำหนดรูปแบบ นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ปี ๒๕๖๐ ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชน (Agenda) เพื่อมุ่งมั่นว่ากรมการพัฒนาชุมชน พร้อมขับเคลื่อน สัมมา ชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่ “เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน   อย่างมีความสุข”

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
  2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
  3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเอง
  2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
  3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
  4. เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

บทบาทหน้าที่

บริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนาในส่วนที่ เกี่ยวข้องในอําเภอให้เป็นไปตามนโยบายของอําเภอจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและ รัฐบาล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คําปรึกษาแนะนําในการส่งเสริมศักยภาพของผู้นําชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของ ชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ทั้งในด้านวิชาการ และการปฏิบัติงาน ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นําชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดทําศูนย์ข้อมูลเพื่อ การพัฒนาชุมชนระดับ อําเภอ จัดเก็บและหรือประสาน การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนรวบรวม และทําแผนงาน/โครงการของ อําเภอ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คําปรึกษา แนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้บริการองค์กร ชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการบริหาร และดําเนินงานเกี่ยวกับ ระบบข้อมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบัญงานธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณ การเงินและบัญชีงานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 182 times, 1 visits today)