โครงสร้างบุคคลากร

นางปรียา พรหมจันทร์

พัฒนาการอำเภอกาบัง

นางสาวสาน๊ะ เตบสัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบาละ

นางสาวฟาติมา กาโบะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกาบัง

(Visited 332 times, 1 visits today)