โครงสร้างบุคคลากร

นางสายใจสิริ เพชรสมบูรณ์

พัฒนาการอำเภอกาบัง

นางสาวฟาติมา กาโบะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกาบัง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายคมสันต์ ขวัญฤกษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบาละ

(Visited 133 times, 1 visits today)