ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

คำว่า “กาบัง” หรือ “กาแบ” เป็นภาษามลายูพื้นเมืองของปักษ์ใต้เป็นคำเรียกพันธุ์ป่าไม้ชนิดหนึ่ง เป็นไม้ตระกูลเดียวกับเงาะ ลำต้น กิ่ง ก้านใบและดอกผล มีลักษณะเหมือนเงาะ มีผลลักษณะกลม โตกลม ว่าเงาะบ้าน ขนเกรียนดูเพียงขรุขระเท่านั้น ไม่เป็นเส้นยาวๆ เหมือนขนเงาะ (และมีประวัติมาจากคำว่า ฆามแบ แปลว่า ต้นสีเสียด) สาเหตุที่เรียกว่า อำเภอกาบัง เพราะในอดีตมีต้นกาบัง ขึ้นอยู่ในหมู่บ้านกาบัง ต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร อยู่ริมทางเส้นทางจากบ้านยือนัง – บาละ ซึ่งเส้นทางนี้ในอดีตใช้สัญจรในการเดินทางไปอำเภอยะหา อำเภอกาบัง ได้รับการจัดตั้งโดยแยกพื้นที่การปกครอง ๒ ตำบลของ อำเภอยะหาคือ ตำบลกาบังและตำบลบาละ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องแบ่งเขตท้องที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอกาบัง วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาประกาศตั้งอำเภอซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ตอนที่ ๕๐ ก วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๐ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

คำขวัญอำเภอกาบัง

แหล่งต้นน้ำใหญ่ ชื่นใจธรรมชาติ ไม้กวาดดอกหญ้า จำปาดะพันธุ์ดี

ที่ตั้งและขนาดอำเภอกาบัง

อำเภอกาบังตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัดยะลา บริเวณหมู่บ้านลาแล หมู่ที่ ๕ ตำบลกาบัง อยู่ห่างจากจังหวัดยะลาประมาณ ๔๐ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑๐๖ –๔๐๙ –๔๐๖๕ – ๔๐๗๐ (เส้นทางถนนสายยะลา-บ้านเนียง-ยะหา-บ้านบันนังดามา-บ้านลาแล) อำเภอกาบังมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๔๕๑ ตารางกิโลเมตร

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน

การตั้งถิ่นฐานของราษฎรอำเภอกาบัง ส่วนใหญ่มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่มในบริเวณสถานที่สำคัญๆที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน เช่น ที่ว่าการอำเภอ โรงเรียน วัด มัสยิด หรือสถานที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ชุมชนในพื้นที่บ้านบันนังดามาบ้านบาละ และมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบกระจายในบริเวณที่เป็นป่าเขา ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว หรือกลุ่มบ้านสองสามหลัง ตั้งกระจายห่างไกลจากเพื่อนบ้าน ในบริเวณที่มีการทำสวนยางพารา และเกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่โดยทั่วไปของอำเภอกาบัง เป็นป่าเนินเขาสูง มีภูเขาสลับซับซ้อนมากมาย มีที่ราบเพียงส่วนน้อยอยู่บริเวณตอนเหนือ ส่วนทางทิศใต้มีลักษณะเป็นภูเขาสูงเป็นพื้นที่ลักษณะป่าดิบชื้นตามแนวชายแดนไทย –มาเลเซีย มีลำคลองและลำธารไหลผ่านหลายสาย
สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของอำเภอกาบัง มี ๒ ฤดูกาล คือ ฤดูฝน และฤดูร้อนส่วนใหญ่มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี มีฝนตกมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘.๑ องศาเซลเซียส

อาณาเขตติดต่อ

อำเภอกาบังมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ และจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ทิศใต้ ติดต่อกับ รัฐเคดาร์ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบาโร๊ะ, ตำบลปะแต อำเภยะหา จังหวัดยะลา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

(Visited 167 times, 1 visits today)