พช.กาบัง ร่วมรับรางวัลชนะเลิศ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

เข้าชม 6 ครั้ง

พช.กาบัง ร่วมรับรางวัลชนะเลิศ โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายอัมรันท์ บากา นายอำเภอกาบัง/ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ประจำปี 2565 จากนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยมีนางปรียา พรหมจันทร์ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดี

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
***60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#130 ปีกระทรวงมหาดไทย
🗞️ประชาสัมพันธ์ สพอ.กาบัง

(Visited 6 times, 1 visits today)