พช.กาบัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน

เข้าชม 9 ครั้ง

พช.กาบัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลบาละ และตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

นางปรียาพรหมจันทร์ พัฒนาการอำเภอกาบัง ใเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ พร้อมด้วยนางสาวสาน๊ะ เตบสัน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ คณะทำงานขับเคลื่อนฯตำบล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้
1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างหรือสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี
2) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี
3) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่างๆ การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
4) เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่นๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

@YALA ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน

#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #Change for good

(Visited 9 times, 1 visits today)