พช.อำเภอกาบัง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกาบัง

เข้าชม 6 ครั้ง

พช.อำเภอกาบัง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกาบัง

 

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ มัสยิดนิบงนอก หมู่ที่ 2 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

นางปรียา พรหมจันทร์ พัฒนาการอำเภอกาบัง มอบหมายนางสาวฟาติมา กาโบะพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลกาบังและนางสาวอาณีซา สาเร๊ะ นพร. จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปี 2564 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. เป้าหมายการจัดเก็บในปี 2564 จำนวน 2401 ครัวเรือน โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบลกาบังเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานบริการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับ อปท.ตำบลกาบัง เข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมมีมติรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ตำบลกาบัง แต่ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลครัวเรือนในบางตัวชี้วัด เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

@กาบัง กาแบ

 

(Visited 6 times, 1 visits today)