ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสายใจสิริ เพชรสมบูรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกาบัง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน