🌸 พช.สิงห์บุรี ดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

🌻 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
✨ เวลา 9.30 น. นายถวิล ยี่สุ้นเเสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสุคนธ์ ชูทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางพัชรินทร์ ทองเอื้อ พัฒนาการอำเภออินทร์บุรี นายสุชิน บุญเพ็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี และนักการตลาดรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชน พัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ “การทำก้อนเชื้อเห็ด” บรรยายโดย วิทยากรปราชญ์ชุมชน นางเง็กฟ้า เทียนโพธิ์ ณ หมู่ 9 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

🔹 โครงการฝึกอาชีพฯ ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพประชาชน พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก

🔹 โครงการฝึกอาชีพฯ ณ อำเภออินทร์บุรี มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 12 ราย โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) มอบนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางดำเนินโครงการ โดยพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี
2) ความสำคัญ/ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
3) การแนะนำอุปกรณ์ วัตถุดิบ รวมถึงสาธิตวิธีการเเละฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรปราชญ์ชุมชน
4) การลงมือฝึกปฏิบัติจริง โดยกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

📸 ภาพ/ข่าว: นักการตลาดรุ่นใหม่ / กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 20 times, 1 visits today)