🌈 อำเภออินทร์บุรี ขับเคลื่อน “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ระดับอำเภอ

🎗 วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 9:00 น. นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี มอบหมายให้นางพัชรินทร์ ทองเอื้อ พัฒนาการอำเภออินทร์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.ท่างาม ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในแปลงพื้นที่ต้นแบบฯ ณ บ้านเกาะแก้ว หมู่ 5 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

💛 ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคส่วน (ภาครัฐ ศาสนา สถาบันการศึกษา เอกชน ประชาสังคม ประชาชนและประชาสัมพันธ์) โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📸 ภาพ/ข่าว : สพอ.อินทร์บุรี@พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 7 times, 1 visits today)