🌈 อำเภออินทร์บุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.อ.) ครั้งที่ 2/2565

🌻 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9:00 น. นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมหาแนวทางบูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภออินทร์บุรี ประชุมร่วมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.อ.) อำเภออินทร์บุรี ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี
🎗 ในการนี้ นางพัชรินทร์ ทองเอื้อพัฒนาการอำเภออินทร์บุรี กรรมการและเลขานุการฯ นำทีม พช.อินทร์บุรี นำเสนอผลการจัดทำแผนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามแบบบันทึกแผนครัวเรือน หรือ Family folder (ศจพ.3) ซึ่งเป็นข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทีมพี่เลี้ยงแต่ละตำบล โดยประเด็นสำคัญในการประชุม ได้แก่
(1) ทบทวนแผนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภออินทร์บุรี
(2) ร่วมกันหาแนวทางบูรณาการความร่วมมือความกับทุกภาคส่วน

📸 ภาพ/ข่าว : สพอ.อินทร์บุรี @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 6 times, 1 visits today)