อำเภออินทร์บุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.อ.)

🌻 วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น. นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภออินทร์บุรี ประชุมร่วมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.อ.) อำเภออินทร์บุรี โดยมี นางวรรณวรัทย์ คำปนารถ พัฒนาการอำเภออินทร์บุรี กรรมการและเลขานุการฯ นำทีม พช.อินทร์บุรี นำเสนอผลการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี

🔍 การประชุมในครั้งนี้ เป็นผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเป้าหมายในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี จำนวน 1,041 ราย โดย ทีมปฏิบัติการตำบล ดำเนินการ Re X-ray ทุกครัวเรือน ในห้วงเดือนธันวาคม 2564 ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน และภาคีเครือข่าย ประเมินกลั่นกรองครัวเรือนตกเกณฑ์ หรือมีปัญหาความเดือดร้อนต้องเข้าให้ความช่วยเหลือ พบว่ามีจำนวน 255 ครัวเรือน แบ่งเป็น มิติด้านสุขภาพ จำนวน 7 ราย มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 10 ราย มิติด้านการศึกษา 8 ราย มิติด้านรายได้ จำนวน 242 ราย ไม่มีผู้ประสบปัญหาการเข้าถึงบริการภาครัฐ

🌟 โดยที่ประชุม (คจพ.อ.) มีมติให้การรับรองข้อมูลดังกล่าว และได้มีการตั้งทีมพี่เลี้ยง โดยยึดโยงจากมิติเชิงพื้นที่ (หมู่บ้าน ชุมชน) เป้าหมาย เพื่อดูแลติดตามการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนอย่างใกล้ชิด นำไปสู่การทำแผนครัวเรือนอย่างตรงจุด ภายใต้หลัก 4 ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก) ต่อไป

📸 ภาพ/ข่าว : สพอ.อินทร์บุรี @พช.สิงห์บุรี

🌷💕 Change for Good 💕🌷
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

(Visited 30 times, 1 visits today)