ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสุปิน พลอยใหม่

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออินทร์บุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน