สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นางพัชรินทร์ ทองเอื้อ

พัฒนาการอำเภออินทร์บุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออินทร์บุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน