โครงสร้างบุคคลากร

นายประดิษฐ์ เสือสา

พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน

นายอุทัย ปิ่นเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลจิกดู่ และตำบลหนองแก้ว

นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลหัวตะพาน และตำบลรัตนวารี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  รับผิดชอบตำบล เค็งใหญ่  โพนเมืองน้อย

นางสมคิด ศรีลาบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลโพนเมืองน้อย และตำบลเค็งใหญ่

นางสาวพันธิวา คมกล้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลคำพระ และตำบลสร้างถ่อน้อย

นางสาวกฤษณา ศรีภิรมย์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 385 times, 1 visits today)