โครงสร้างบุคคลากร

นายอุทัย ปิ่นเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอหัวตะพาน
รับผิดชอบตำบลเค็งใหญ่และตำบลคำพระ

นางสมคิด ศรีลาบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลรัตนวารี ตำบลโพนเมืองน้อย และตำบลสร้างถ่อน้อย

นายสุรัตน์ ราชิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหัวตะพาน ตำบลจิกดู่ และตำบลหนองแก้ว

นางสาวกฤษณา ศรีภิรมย์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 226 times, 1 visits today)