โครงสร้างบุคคลากร

นายประดิษฐ์ เสือสา

พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน

นายอุทัย ปิ่นเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอหัวตะพาน
รับผิดชอบตำบลหนองแก้วและตำบลคำพระ

นางสาววราภรณ์ จิตแสวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลหัวตะพาน รัตนวารี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  รับผิดชอบตำบล เค็งใหญ่  โพนเมืองน้อย

นางสมคิด ศรีลาบุตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลโพนเมืองน้อย และตำบลเค็งใหญ่

นายสุรัตน์ ราชิต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลจิกดู่ และตำบลสร้างถ่อน้อย

นางสาวกฤษณา ศรีภิรมย์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 338 times, 1 visits today)