พช.หัวตะพาน ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กรมฯ @ชนิดาภา

ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น.
นายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน

(Visited 17 times, 1 visits today)