ประวัติความเป็นมา

คำขวัญอำเภอหัวไทร   เมืองนากุ้ง ทุ่งนาข้าว จ้าวทะเล เสน่ห์หาดทราย มากหลายศิลปิน

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ   เลขที่ 195 ม.11(บ้านพัฒนา) ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา

                เดิมอำเภอหัวไทร  มีชื่อที่เรียกตามหลักฐานทางราชการ ว่า "อำเภอพังไกร" เป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 รองจากอำเภอเบี้ยซัด (อำเภอปากพนัง ในปัจจุบัน)  อำเภอพังไกร ตั้งอยู่ที่บ้านเขาพังไกร  หมู่ที่ 1  ตำบลเขาพังไกร  สถานที่ตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนวัดบูรณาวาสไปทางทิศเหนือประมาณ 100 เมตร ติดกับเชิงเขาพังไกร  เมื่อ ร.ศ.116 อำเภอมีบ้าน  554 หลังคาเรือน  มีผู้ใหญ่บ้าน  240 คน มีกำนัน  18 คน 
โดยมี "นายก้าน  มหาดเล็ก" ซึ่งเป็นบุตร พระดำรงเทวฤทธิ์ (กล่อม) เป็นนายอำเภอคนแรก  และต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น  "หลวงประจันตุจุฑารักษ์"  (ก้าน ศิวายวิโรจน์) และต่อมาปี พ.ศ.2460 สมัยหลวงอนุสรสิทธิกรรม(ขาว ณ นคร) เป็นนายอำเภอได้ย้ายที่ตั้งที่ว่าการอำเภอมาอยู่ที่บ้านหัวไทร หมู่ที่ 1 ต.หัวไทร เนื่องจากที่ว่าการอำเภอเดิมห่างไกลเส้นทางคมนาคม  และได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "อำเภอหัวไทร"  เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบ้าน และได้ใช้ชื่อดังกล่าวมาจนกระทั่งปัจจุบัน  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2467  อำเภอหัวไทร ได้ถูกลดฐานะลงเป็นกิ่งอำเภอ มีแต่ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่งเป็นผู้รักษาการมาจนถึง พ.ศ. 2480  ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภออีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งตรงกับสมัย "นายนาค  ศรีวิสุทธิ" เป็นนายอำเภอ  ด้วยมีข้อกำจัดเนื่องจากบริเวณพื้นที่ว่าการอำเภอแคบและไม่สามารถสร้างสถานที่ราชการเพิ่มเติมออกไปได้  จึงได้มีการพิจารณาย้ายที่ตั้งที่ว่าการอำเภอหัวไทรไปอยู่ที่  หมู่ที่  11  ตำบลหัวไทร เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม 2546  จนถึงปัจจุบัน และขณะนี้อำเภอหัวไทรเป็นอำเภอ 2 ชั้น

 

การแบ่งเขตการปกครอง 

 1. หัวไทร  (12 หมู่บ้าน)                                  
 2. หนาสตน (9 หมู่บ้าน)
 3. ทรายขาว (12 หมู่บ้าน)
 4. แหลม  (10 หมู่บ้าน)
 5. เขาพังไกร  (10 หมู่บ้าน)
 6. บานราม ( 8 หมู่บ้าน)
 7. บางนบ  ( 9 หมู่บ้าน)
 8. ทาซอม ( 9 หมู่บ้าน)
 9. ควนชะลิก  (6 หมู่บ้าน)
 10. รามแกว  ( 5 หมู่บ้าน)
 11. เกาะเพชร (9 หมู่บ้าน)
 12. เทศบาลตำบลหัวไทร ( 7 หมู่บ้าน/ชุมชน)

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา เกษตรกรรม ประมง 

ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  ข้าว พริก ปาล์มน้ำมัน

(Visited 8,093 times, 1 visits today)