พช.หัวไทร ประชุมติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3-4

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.

นางสาวอัจจิมา มุสิกะพันธ์ุ พัฒนาการอำเภอหัวไทร ประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3-4 และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2565 รอบการประเมินที่ 2

(Visited 11 times, 1 visits today)