พช.หัวไทร ขับเคลื่อนขจัดความยากจน…คนหัวไทร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายสมยศ สุจริตธนารักษ์ นายอำเภอหัวไทร ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหัวไทร มอบหมายทีมปฏิบัติการ ทีมพี่เลี้ยง และจิตอาสาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมรับมอบวัสดุ และช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือน แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP
1.บ้านนางชม วิรุณสาร เลขที่ 20
2.นางสาย คงแก้ว เลขที่ 90/5 3. นางฮานี ดาแม เลขที่ 90
4. นายสมหวัง ดำบัว เลขที่ 20 บ้านควนโถ๊ะ หมู่ 10 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 7 times, 1 visits today)