ให้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหัวไทร

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายจรัญ เข็มเพ็ชร พัฒนาการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรธรรมราช ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอหัวไทร และนายสมเกียรติ รักทอง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลแหลม) ได้รับมอบหมายจากนายเอกชัย สุนทร นายอำเภอหัวไทร (ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ อำเภอหัวไทร ) ให้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหัวไทร ถึงการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ บ้านทองจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร ที่ขาดประสิทธิภาพ
ในการนี้ ได้ประสานเปิดเวทีจัดประชุมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยได้เสนอแนะให้คณะกรรมการกองทุนฯ บริหารจัดการภายใต้ระเบียบของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และการจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนตามระเบียบฯ และปรับปรุงระเบียบ/ ข้อบังคับของกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจ ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านทองจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 14 times, 1 visits today)