ให้คำแนะนำและข้อปรึกษา กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยนายจรัญ เข็มเพ็ชร พัฒนาการอำเภอหัวไทร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหัวไทร และนางปรีดา แก้วพูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยเลขานุการฯ ) ให้คำแนะนำและข้อปรึกษา กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวไทร ) กรณีการค้างชำระเงินกู้ยืม เพื่อสร้างความเข้าใจและแนะนำให้เข้าสู่มาตรการฯ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผลการดำเนินงานให้คำแนะนำปรึกษาดังกล่าว สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมมาตรการฯ และดำเนินการตามระเบียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป ณ สำนักงานเลขานุการฯ ( สพอ.หัวไทร ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 10 times, 1 visits today)