ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอหัวไทร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. โดยนายเอกชัย สุนทร นายอำเภอหัวไทร มอบหมาย นายสมโชค เสนา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอหัวไทร เป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหัวไทร พร้อมด้วย นายจรัญ เข็มเพ็ชร พัฒนาการอำเภอหัวไทร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร ร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 15 times, 1 visits today)