พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙) ต.เกาะเพชร อำเภอหัวไทร

๔ มี.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไ [...]

อ่านต่อ