ร่วมติดตามหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล “

วันที่ 30 มกราคม  2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ