วันที่26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร โดยนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น 2 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

24 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร โดยนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยสาธารสุขอำเภอหัวไทรและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน17หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายสมยศ สุจริตธนารักษ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอหัวไทร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านเนินหนองหงษ์ หมู่ที่4 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร โดยนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้นำ อช. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 22 คน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะให้แก่ผู้นำอช. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นให้ ผู้นำอช.รับผิดชอบในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น 2 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 19 ธ.ค.62 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทรและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยได้มีการให้บริการสาธิตกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำน้ำยาอเนกประสงค์ แจกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริเวณวัดโคกสูง พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาศตามแนวทางโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร เป็นผู้มอบทุน ณ วัดโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโดย โดย นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหัวไทร พร้อมด้วย นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหัวไทร เพื่อดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระ ตามสัญญา และการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโดย นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทั้ง 10 ตำบลและ1เทศบาลโดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 112 คน เพื่อวางแผนแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีตำบลและร่วมวางแผนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2563 โดยร่วมกันเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ หอประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโดย นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร ร่วมประชุมกับประธานสตรีตำบลทั้ง10ตำบลและ1เทศบาล เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2563 และแนวทางในการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมทสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร โดยนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร มอบหมาย นางสาวนิตย์วดี ทองฉิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลหัวไทร และเจ้าหน้าที่พัฒนานาชุมชนอำเภอหัวไทร เข้าร่วมกิจกรรม”สัปดาห์การพัฒนา ” อันเป็นการดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ต้นมะละกอ ต้นมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ ณ ถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรมราช

[...]

อ่านต่อ