สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร และนางสานิตย์ เรืองขนาบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพัฒนากรรับผิดชอบตำบลบางนบ พร้อมด้วย ทีมงานพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์อำเภอหัวไทร เข้าร่วมติดตามครัวเรือนยากจนจำนวน 10 ครัวเรือนเพื่อสอบถามข้อมูลความเป็นอยู่และแนวทางการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่หมู่1และหมู่ 5 ตำบลบางนบ อำเอภหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโดย นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยนายรักษ์ชาติ ช่วยเกลี้ยง ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านของแผ่นดินอำเภอหัวไทร และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านของแผ่นดิน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร โดยนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร มอบหมายนายประสิทธิ์ จินดารักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และนางสานิตย์ เรืองขนาบ พัฒนากรตำบลบางนบ เข้าร่วมประชุม กลุ่มครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.) เพื่อติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 บ้านบางแค ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยนาย จตุพล สีดำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหน้าสตน จำนวน 6 กลุ่ม เพื่อทบทวน และชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอำเภอหัวไทร นายวิทยา เขียวรอด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ เป็นประธานในการประชุม ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 98 หมู่บ้าน เพื่อทบทวบงานการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและโครงการประชารัฐ อำเภอหัวไทร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน โดยมี นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอ เป็นเลขานุการ ณ หอประชุมอำเภอหัวไทร

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร โดยนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม กลุ่มครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กขคจ.) เพื่อติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 บ้านโพรงจระเข้ ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ