วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร โดยนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม ประชุมโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2562 มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 22 คน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะให้แก่ผู้นำอช. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นให้ ผู้นำอช.รับผิดชอบในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชั้น 2 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี2562 อำเภอหัวไทร จำนวน 20 คน โดยได้รับ เกียรติจาก นายจำนง น้ำพ่วง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ นายรักชาติ ช่วยเกลี้ยง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4บ้านเนินหนองหงส์ ตำบลเกาะเพชร ได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เสพติดในปัจจุบันและการดำเนินงานเกี่ยวกับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ประชุมเวทีโครงการ บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลบางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดย นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร เป็นผู้เปิดเวที และ นางสานิตย์ เรืองขนาบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นวิทยากรกระบวนการ ณ ศาลาเอนกประสงค์อบต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 20 ธ.ค.61 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร ได้มีการให้บริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษา การบริหารกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน การขอใช้เงินทุนกองทุนพัฒนาบาบาทสตรี ตลอดจนสาธิตกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดพัทสีมา ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี งบประมาณ 2562 มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน โดย นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร ได้มีแนวทางเพื่อทบทวนระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอหัวไทร จำนวน 16 หมู่บ้าน โดยได้รับ เกียรติจาก ร.ต.อ.วีระศักดิ์ ศรีกรางทอง รอง สวป.สภ.เขาพังไกร และ ด.ต.ปรีชา สิงห์นุ้ย ผบ.ม.สภ.เขาพังไกร ให้ควารู้เกี่ยวกับสถาการณ์าเสพติดในปัจจุบัน ณ ห้องประชุม อบต.หัวไทร

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จำนวน 112 คน ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลหัวไทร(อาคารเอนกประสงค์) อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทรเข้าร่วมประชุม

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดำเนินการประขุมเชิงปฎิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีชุมชนเป้าหมายตามโครงการฯ จำนวน 7 ชุมชุน ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทรเข้าร่วมประชุม

[...]

อ่านต่อ