20 พฤศจิยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโดย นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร ร่วมประชุมคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งอำเภอหัวไทรมีหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯจำนวน 15 หมู่บ้าน โดยประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร ชั้น 2 อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

9 พฤศจิยายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโดย นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร ร่วมประชุมกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

7 พฤศจิยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโดย นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าอบรมหลักสูตร ” วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จัดให้มีการมอบทุนอุปการะจากเงินทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ ราย ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท โดยมี นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร เป็นผู้มอบโดยนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร เป็นผู้รายงาน ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ