25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดย นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วย นางปรีดา แก้วพูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานสตรี ร่วมประชุมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร

[...]

อ่านต่อ

25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดย นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วย เรือเอก ชาญชัย กาลรักษ์ ร.น. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ร่วมประชุมโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยนางปรีดา แก้วพูลพัฒนากรตำบลหน้าสตน ร่วมตรวจรับวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน บ้านแพรกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ จินดารักษ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ร่วมประชุมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอหัวไทร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่23 ตุลาคม 2561 นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร และนางปรีดา แก้วพูล พัฒนากรตำบลท่าซอม ร่วมตรวจรับวัสดุโครงการชุ มชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านด่าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายชินโนรส บุญพิทักษ์พัฒนาการอำเภอหัวไทร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหัวไทร (กพสอ) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยนายชาญชัย กาลรักษ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ไตรมาสที่4 ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ