วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายคนองเดช สุขผล พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมกิจกรรมจัดแสดงผลการดำเนินงานและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ชุมชนท่องเที่ยวของอำเภอหัวไทร ณ ห้างเซนทรัลพลาซา จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 3 กันยายน 2561 นางสาวนิตย์วดี ทองฉิม พัฒนากรตำบลหัวไทร ร่วมตรวจรับวัสดุโครงการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หมู่ 5 บ้านหนองนกไข่ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายคนองเดช สุขผล พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมต้อนรับ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ เลขาฯสปน. ศพช.คนรศรีธรรมราชได้ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอหัวไทร จำนวน 59 หมู่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 22 ส.ค.61 นายวิทยา เขียวรอด นอภ.หัวไทร มอบหมายให้ พัฒนาการอำเภอหัวไทร นายคะนองเดช สุขผล และหน.ส่วนราชการ ประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน สนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช แก่วิทยากร เจ้าหน้าที่ กำนัน/ผญบ. และผู้เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ