นายจรัญ เข็มเพ็ชร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหัวไทร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช