สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยยอด

จังหวัดตรัง

นายปรีดา บุษย์เพชร

พัฒนาการอำเภอ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยยอด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน