ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว 1733 ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน

ดาวน์โหลด

ประกาศ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมข้อกำหนดยับยั้งโควิด-19

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้าแระจำดีเด่น ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

คำสั่งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช 2ค. ปี 2560 – 2564 จังหวัดตรัง

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว 1733 ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน

ดาวน์โหลด

ประกาศ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมข้อกำหนดยับยั้งโควิด-19

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้่ผลิต-ผู้ประกอบการ-OTOP

ดาวน์โหลด