พช.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องดื่มและสมุนไพร

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น. นายจักรินทร์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ห้วยราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประสานและเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่ ตำบลตาเสาและตำบลเมืองโพธิ์

@พช.ห้วยราช….บุรีรัมย์ บำรุงสุข@วันที่11 ธันวาคม [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ห้วยราช ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) และโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

วันที่11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-10.00 น. นายจักรินทร์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ห้วยราช นำตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พัฒนาการอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ห้วยราช ลงพื้นที่ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าพักบ้านโฮมเสตย์ในหมู่บ้านท่องเที่ยวอำเภอห้วยราช

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พัฒนาการอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พัฒนาการอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองหว้า เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในตลาดถนนคนเดินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

@วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นางวรภาดา วงษ์วรรณ์ นักวิชาการพั [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดถนนคนเดินเซราะกราว

นางวรภาดา วงษ์วรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้น [...]
อ่านเพิ่มเติม