☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอห้วยราช ครั้งที่ 1/2566

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ดำเนินการจัดประชุมเคร [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเหล็ก

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับ [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน โคก หนอง นา พช. แปลงของนางประยูร หนองขุ่นสาร บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับ [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน โคก หนอง นา พช. แปลงของนางจารุวรรณ เจียมรัมย์ บ้านถนนประชาอาสา หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับ [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่สนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ตำบลสนวน

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่สนับสนุนการส [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่สนับสนุนและเยี่ยมเยียนครัวเรือนต้นแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชน โคก หนอง นา พช. พื้นที่ตำบลโคกเหล็ก

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่สนับสนุนและเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสน [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอห้วยราช และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม