สพอ.ห้วยราช ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2565 🌏จังหวัดบุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ร่วมประชุมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC)

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 17 ประจำเดือนเมษายน 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ และงานตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 16 ประจำเดือนเมษายน 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ อกส.อ.ห้วยราช จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 3/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 15 ประจำเดือนเมษายน 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ศพจ.อ.ห้วยราช จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับผลการตรวจสอบข้อมูล และชี้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ประจำปี 2565 (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP)

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 14 ประจำเดือนเมษายน 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ“โคก หนอง นา พช.” ประจำปีงบประมาณ 2565 พื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์และตำบลบ้านตะโก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 13 ประจำเดือนเมษายน 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่ครัวเรือนตกเกณ์ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเมืองโพธิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 12 ประจำเดือนเมษายน 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 10 ประจำเดือนเมษายน 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม