นายอำเภอห้วยราช ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 38 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช นำทีมสตรีห้วยราชร่วมกิจกรรม “รวมพลังสตรีบุรีรัมย์ยุคใหม่ ร่วมมือ ร่วมใจ นำผ้าไทยประยุกต์ใส่ให้สนุก”

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 37 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายอำเภอห้วยราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่ครัวเรือนตกเกณ์ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลห้วยราชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 36 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

นายอำเภอห้วยราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่ครัวเรือนตกเกณ์ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .พื้นที่ตำบลห้วยราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 35 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 34 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี “มหกรรมการออม ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์”

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 33 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ร่วมทดสอบระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) สำหรับใช้ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 32 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานเลขานุการ อกส.อ.ห้วยราช ดำเนินการจัดทำสัญญากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ประจำปีงบงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 31 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มผลิตก้อนเห็ดเพื่อจำหน่ายบ้านโคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเหล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 30 ประจำเดือนมีนาคม 2565 🌏จังหวัดบ [...]
อ่านเพิ่มเติม